Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

Image

Projekty archiwalne

Sprawozdanie z realizacji programu

„Prosto do celu” – sprawozdanie z realizacji programu autorskiego
w  I sem.roku szkol. 2013/2014

Autorski program własny  „ Prosto do celu” został opracowany przed rozpoczęciem Roku Szkolnego 2013/2014. Jego treść została przedstawiona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu 2013r. i  przez tę radę zaaprobowana.
Opracowując ten  program, kierowano się statystykami z bilansów zdrowia pozyskanymi od pielęgniarki szkolnej, z których wynika , że wady postawy w gimnazjum stanowią poważny problem społeczny, m. in. z powodu licznego ich występowania  a niska o nich wiedza prowadzi do negatywnych skutków zdrowotnych w przyszłości . Zaniedbanie w tej kwestii generuje w przyszłości znaczące koszty i trudy leczenia.
Stąd też idea wczesnej korekcji, będąca podstawą profilaktyki w tym obszarze. W myśl tej zasady został opracowany program autorski dla uczniów klas I-III Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim, który  realizowany był w ramach godz. z  art. 42 Karty Nauczyciela jako zajęcia gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Zajęcia odbywały się w 2 grupach dyspanseryjnych po 1 godzinie w tygodniu w I semestrze roku szkolnego 2013/2014. Objęte nim były dzieci z wadami postawy, które wyraziły chęć na ich uczestnictwo jako zajęcia dodatkowe tj. w sumie 12 uczniów.
Cele programu zrealizowano poprzez systematyczne  ćwiczenia korekcyjne, które miały skorygować i zapobiegać pogłębianiu  istniejących wad. Ćwiczenia te, miały też na celu wyrównać zaburzenia w rozwoju motoryki  uczniów. Zajęcia były wzbogacone lekcjami poglądowymi  z wykorzystaniem środków dydaktycznych (plansze, rysunki, literatura fachowa). Obejmowały  wiedzę z zakresu oceny postawy ciała, okresów krytycznych w rozwoju wad u dzieci, przyczyn i skutków ich powstawania .Podsumowaniem pedagogizacji uczniów tym zakresie  była projekcja prezentacji multimedialnej nt. Wad postawy, na której szczegółowo scharakteryzowano  i omówiono wszystkie wady.
Nauczyciel pozostawał w stałym kontakcie z rodzicami uczniów. W czasie tych kontaktów byli oni na bieżąco informowani o postępach dziecka w korekcji wady postawy. Dodatkowo, każdy uczeń otrzymywał od nauczyciela indywidualny zestaw ćwiczeń (w formie pisemnej) do posiadanej wady postawy, w celu ćwiczenia w domu. Podczas kontaktów z rodzicami i z dziećmi nauczyciel zachęcał, by ćwiczenia były systematycznie wykonywane oraz uzupełniane dodatkową aktywnością ruchową (zajęcia na basenie, wycieczki rowerowe, itd.).
Na styczniowym zebraniu rodziców przeprowadzona  została pedagogizacja poprzez projekcję prezentacji multimedialnej nt. Wad postawy z szczegółową  ich  charakterystyką  i omówieniem oraz wskazówkami w celu zlikwidowania czynników mogących utrwalić wadę w środowisku domowym.
Tematowi profilaktyki wad postawy  została poświęcona także  Rada pedagogiczna, na której grono prócz omówienia wad dowiedziało się  z prezentacji multimedialnej jak zastosować  w warunkach szkolnych profilaktykę  w kierunku działań korekcyjnych (ćwiczenia śródlekcyjne, dostosowanie ławek do wys. uczniów, , kontrola siedzenia w ławce, szafki dla osób z wadami postawy).
EWALUACJA  PROGRAMU
W celu ewaluacji wdrożonego programu w zakresie wiedzy uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie wiedzy nt. Wad postawy. Dwie uczennice zostały jego laureatami.
Z obserwacji  podopiecznych wnioskuje, że podjęty przeze mnie program przyniósł bardzo dobre efekty oraz duże zainteresowanie i zaangażowanie. Podczas ćwiczeń stosując różnorodność  urządzeń  zwiększyłam i dostarczyłam uczestnikom programu wiele przeżyć i wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Motywowałam wychowanków do podjęcia wysiłku samokontroli  i działań w zakresie profilaktyki wad postawy.
Wywiady z rodzicami uczniów dowiodły prawie we wszystkich przypadkach, iż wraz z upływem czasu uczniowie poprzez wdrożenie do ćwiczeń korekcyjnych wykonywanych na zajęciach oraz uzupełnianych ćwiczeniami w domu, jak i dodatkowymi formami ruchu, pogadankami i lekcjami poglądowymi, osiągają oczekiwane rezultaty.
Generalnie, rodzice są zadowoleni z faktu prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w szkole. Wyrażają również nadzieję, że szkoła dołoży starań, by zajęcia te były nadal prowadzone a nawet  uatrakcyjniane zajęciami prowadzonymi na basenie.
Podsumowując powyższy program i jego ewaluację należy stwierdzić, iż jest on potrzebny i skuteczny.Założone cele w programie zostały osiągnięte i program nadal w owej formie może funkcjonować dalej.

Koordynator programu autorskiego:
Anna Szuszkiewicz

Zadania projektu "Prosto do celu"

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęła się w naszym gimnazjum realizacja programu profilaktycznego „Prosto do celu”. Został on zatwierdzony  przez Gminną Komisję Alkoholową w Drawsku Pomorskim  a pozyskane od niej  środki doposażą w sprzęt salkę korekcyjną.


Projekt realizowany jest w II etapach: wstępnej diagnozy (ankieta do rodziców i dzieci celem określenia poziomu wiedzy nt. wad postawy) a następnie pedagogizacja w tym obszarze.
Program obejmie  5 grup uczniów na lekcji wychowania fizycznego i 2 grupy  na zajęciach gimnastyki korekcyjnej tj. ok 120 uczniów, a także rodziców i nauczycieli na zebraniu rodziców i radzie pedagogicznej.


Celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej, pokazanie zależności, że poprzez poprawę zdrowia fizycznego (występujących dysfunkcji) poprawia się  zdrowie psychiczne. Dobre samopoczucie oddala człowieka od depresji i poszukiwań pocieszenia w używkach.
                      

 Koordynator: Anna Szuszkiewicz