Świetlica jest integralną częścią szkoły. Wspiera ją w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych opartych na aktywnych metodach pracy z dzieckiem.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Świetlica szkolna otwarta jest dla uczniów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, opiekunem świetlicy jest: Aneta Targus, Sylwia Zielińska, Violetta Katarzyńska.

Image
Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą.

Podczas zajęć świetlicowych, uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy pomocy nauczyciela-wychowawcy lub szkolnych kolegów.

Zajęcia świetlicowe mają zapewnić uczniom czas w możliwie interesujący sposób. Poprzez ich organizację pragnę osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.
Image
Świetlica szkoły podstawowej to neutralny teren nie przynależny żadnej klasie, ani przedmiotowi, ani pracowni. Tutaj można się spotkać z kolegami przed lub po lekcjach, zagrać w szachy, założyć np.: klub hobbystów..

W trakcie organizowania zajęć możemy dać szansę wykazania się uczniowi słabemu w nauce, zniechęconemu brakiem osiągnięć.

Świetlica stanowi teren, gdzie istnieje możliwość uzyskania aprobaty i akceptacji, gdzie nie ma narzuconych wymagań, jak na lekcji. Uczeń słaby staje się tu świetnym graczem w szachy, doskonałym dekoratorem, organizatorem imprez.

Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.

Do zadań świetlicy należy:

01
Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej
02
Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz zapewnienie warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.
03
Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
04
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
05
Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
06
Kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz poszanowania zdrowia.
07
Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności
08
Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
09
Współpraca z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym
10
Tworzenie warunków do udziału w organizowaniu aktywnego wypoczynku (zajęcia sportowe, wycieczki),
11
Integracja społeczności szkoły podstawowej.
12
Umożliwienie prowadzenia działalności kreatywnej.
ŚWIETLICA KLAS I-III - Regulamin i zasady naboru

REGULAMIN ŚWETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W DRAWSKU POMORSKIM

 1. Świetlica czynna jest codziennie od godziny 7.00 do 15.40 lub do odjazdu ostatniego autobusu.
 2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy ze względu na dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.
 3. Opieką wychowawczą zostaną objęci również uczniowie, skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela.
 4. Przed i po lekcjach na świetlicy mogą przebywać uczniowie dojeżdżający lub uczniowie oczekujący na lekcje za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy.
 5. Każdego ucznia podczas pobytu w świetlicy obowiązują przepisy regulaminu porządkowego szkoły.
 6. Samowolne opuszczenie świetlicy będzie traktowane jak ucieczka z lekcji.
 7. Uczniowie korzystający ze świetlicy maja obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez nauczyciela świetlicy.
 8. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili zgłoszenia się ich do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do chwili wyjścia uczniów na przystanek autobusowy i odjazdów autobusów o: 12.30, 13.30 , 14.30 , 15.30
 9. Uczniowie powinni:
 • zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali,
 • przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej
 • szanować prawa indywidualne innych osób,
 • nie dokuczać i nie przeszkadzać innym,
 • dbać o czystość i estetyczny wygląd Sali,
 • szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia,
 • wykonywać polecenia wychowawcy świetlicy,
 1. Niepożądane zachowania będą karane zgodnie z ZWO szkoły.
 2. Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy.
  będą nagradzane, zgodnie z ZWO szkoły.
 3. Uczniowie mają obowiązek wpisania się do zeszytu obecności na zajęciach świetlicowych.
 4. Uczniowie muszą zapoznać się z regulaminem dojazdów i podpisać go.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  W DRAWSKU POM. 

ZASADY NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w wyznaczonym przez szkołę terminie, w sekretariacie szkoły, prawidłowo i kompletnie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 2. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać w sekretariacie szkoły.
 3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, należy złożyć w sekretariacie szkoły:
 • I tura - obecni uczniowie szkoły do dnia 25 kwietnia 2018r.,
 • II tura - uczniowie przyjęci w procesie rekrutacji do szkoły do dnia 27 sierpnia 2018r.
 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej zobowiązuje jego rodziców / prawnych opiekunów do dostarczenia na początku roku szkolnego wyprawki świetlicowej, na którą składają się przybory niezbędne do pracy podczas zajęć plastyczno - technicznych.
 2. W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci obojga rodziców / prawnych opiekunów pracujących zawodowo 
 3. Dokumenty potwierdzające fakt spełnienia ww. kryterium: zaświadczenie z zakładu pracy lub potwierdzenie zatrudnienia na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy (podpis pracodawcy oraz pieczęć zakładu pracy).
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest terminowe złożenie wymaganych dokumentów. 
 5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2.
 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko nie zostanie przyjęte lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
 7. Listy dzieci przyjętych, obejmujące imiona i nazwisko dzieci, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na szkolnej tablicy informacyjnej.
 8. Dzieci, które nie zostaną przyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania na świetlicę.
 9. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego rozpatruje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.
 10. Dzieci, które nie zostały przyjęte do świetlicy szkolnej umieszczane są na liście rezerwowej i są kolejno przyjmowane do świetlicy w przypadku, jeżeli któryś z wychowanków świetlicy zrezygnuje lub zostanie skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
 11. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka (powyżej 2 tygodni) na zajęciach w świetlicy może stanowić podstawę do skreślenia ucznia ze świetlicy.
 12. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w porozumieniu z wychowawcami świetlicy. 
 1. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.
 2. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do dnia:
 • I tura – do 15 maja 2018 roku,
 • II tura – do dnia 30 sierpnia 2018 roku.