Pedagog szkolny

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:
•Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
•Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
•Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
•Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień
•Poradnią Zdrowia Psychicznego
•Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich
•Komendą Powiatową Policji
•Pedagogami ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych


Drukuj   E-mail